Dịch vụ chứng nhận

ISO 27001: 2005 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN

Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm đảm bảo 3 thuộc tính của nó: Tính tin cậy (Confidentiality), tính toàn vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng....
  • 1
  • 2