ISO 9001:2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

(QMS – Quality Management System): Là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng.

I. VÌ SAO DOANH NGHIỆP CẦN ÁP DỤNG ISO 9001:2015?

– Doanh nghiệp muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp

– Doanh nghiệp muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

– Doanh nghiệp cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu

– Tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí

II. LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9001:2015

– Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng

– Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất

– Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí)

– Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng

– Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.

– Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.

– Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước

– Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.

– Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn

III. CÁC YÊU CẦU CẦN KIỂM SOÁT KHI XÂY DỰNG ISO 9001:2015

1. Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ

– Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài và dữ liệu của công ty

2. Trách nhiệm của lãnh đạo

– Cam kết của lãnh đạo
– Định hướng bởi khách hàng
– Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban
– Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh
– Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ
– Tiến hành xem xét của lãnh đạo

3. Quản lý nguồn lực

– Cung cấp nguồn lực
– Tuyển dụng
– Đào tạo
– Cơ sở hạ tầng
– Môi trường làm việc

4. Tạo sản phẩm

– Hoạch định sản phẩm
– Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng
– Kiểm soát thiết kế
– Kiểm soát mua hàng
– Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
– Kiểm soát thiết bị đo lường

5. Đo lường phân tích và cải tiến

– Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
– Đánh giá nội bộ
– Theo dõi và đo lường các quá trình
– Theo dõi và đo lường sản phẩm
– Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
– Phân tích dữ liệu
– Hành động khắc phục
– Hành động phòng ngừa

IV. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

STT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
1 Khảo sát đánh giá thực trạng của doanh nghiệp
2 Đào tạo tổng quan về  hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
3 Lập kế hoạch triển khai & phân công trách nhiệm soạn thảo tài liệu
4 Xây dựng và chuẩn hoá hệ thống tài liệu  quản lý chất lượng ISO 9001:2015
5 Ban hành hệ thống tài liệu và hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
6 Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
7 Thực hiện đánh giá nội bô toàn công ty
8 Họp xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng
9 Thực hiện khắc phục, phòng ngừa cải tiến
10 Đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015
11 Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng thông qua các hoạt động đào tạo và áp dụng các công cụ quản lý hiệu quả

Bài viết liên quan