KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – DPI

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Kiểm tra trong quá trình sản xuất được tiến hành khi 40-60% số lượng sản phẩm đã được sản xuất. Tùy theo sản phẩm và quá trình sản xuất, kiểm tra trong quá trình sản xuất có thể bao gồm:

1.Giám sát tình trạng sản xuất

2.Xác nhận nguyên vật liệu đầu vào hoặc thành phần chính

3.Kiểm tra số lượng và việc thực hiện trên thành phẩm

4.Kiểm tra tại hiện trường

5.Thành phẩm và đóng gói

6.Kiểm tra bên ngoài, kỹ năng, màu sắc, kích thước, số lượng, v.v…

7.Kiểm tra vật liệu đóng gói và chi tiết đóng gói.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

– Tình trạng sản xuất được kiểm tra ở giai đoạn này. Việc thực hiện kiểm tra trong quá trình sản xuất cho phép xác nhận rằng các hành động khắc phục đã được thực hiện thành công sau khi kiểm tra ban đầu và có thể áp dụng tiếp hành động khắc phục tại điểm được yêu cầu.

– Việc lấy mẫu có thể được thực hiện ở giai đoạn này để kiểm tra tại phòng thí nghiệm. Các mẫu sản phẩm sẽ được các kiểm tra viên lấy tại nhà máy (hoặc ở một nơi lấy mẫu) để chuyển cho Người Ủy thác hoặc chuyển tới một phòng thí nghiệm để kiểm tra. Việc lấy mẫu có thể được thực hiện như là một phần của việc kiểm tra sản phẩm hoặc như là một dịch vụ riêng biệt.

Bài viết liên quan