KIỂM TRA SẢN PHẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Một số sản phẩm của khách hàng yêu cầu được kiểm tra tính năng, thành phần hoặc kiểm tra nguyên liệu ngay ở lô đầu tiên của nhà cung ứng hoặc phá nát các mẫu lỗi để kiểm tra chi tiết.

CÁC GIÁM ĐỊNH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẶC KỸ THUẬT VIÊN SẼ:

  • Sử dụng thiết bị thử nghiệm của Khách hàng để kiểm tra tại hiện trường và đánh giá sản phẩm;
  • Sử dụng phòng thí nghiệm và thiết bị tại nhà máy của nhà cung ứng để kiểm tra mẫu
  • Sử dụng các phòng thí nghiệm bên ngoài đã được phê duyệt cho việc kiểm tra hiệu chuẩn

Bài viết liên quan