KIỂM TRA SẢN PHẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Một số sản phẩm của khách hàng yêu cầu được kiểm tra tính năng, thành phần hoặc kiểm tra nguyên liệu ngay ở lô đầu tiên của nhà cung ứng hoặc phá nát các mẫu lỗi để kiểm tra chi tiết.

CÁC GIÁM ĐỊNH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẶC KỸ THUẬT VIÊN SẼ:

  • Sử dụng thiết bị thử nghiệm của Khách hàng để kiểm tra tại hiện trường và đánh giá sản phẩm;
  • Sử dụng phòng thí nghiệm và thiết bị tại nhà máy của nhà cung ứng để kiểm tra mẫu
  • Sử dụng các phòng thí nghiệm bên ngoài đã được phê duyệt cho việc kiểm tra hiệu chuẩn

Bài viết liên quan

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức

Các tiêu chuẩn ISO