Hướng dẫn sử dụng logo

 • PQI có các quy tắc quản lý việc sử dụng bất kỳ tuyên bố nào trên bao bì sản phẩm hoặc thông tin kèm theo rằng khách hàng (được chứng nhận) có hệ thống quản lý được chứng nhận
 • Logo PQI có thể được sử dụng cho các tổ chức đã thành công trong các đánh giá chứng nhận được thực hiện bởi PQI.
 • Các tổ chức được PQI chứng nhận sử dụng logo phù hợp theo các quy tắc của công ty công nhận. Các tổ chức có quyền sử dụng các chứng chỉ cũng được cung cấp các bản sao hướng dẫn của các tổ chức đánh giá liên quan để sử dụng các chứng chỉ và logo.
 • Logo hoặc chứng chỉ của PQI không thể được sử dụng bởi các tổ chức nhà thầu phụ hoặc các đối tác không có trong phạm vi của chứng chỉ.
 • Khách hàng được chứng nhận không được sử dụng Logo PQI cho các báo cáo của phòng thí nghiệm hoặc chứng nhận kiểm tra, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra trong phòng thí nghiệm .
 • Không được sử dụng làm chứng nhận sản phẩm
 • Không đưa ra hoặc không cho phép tuyên bố sai lệch về chứng nhận của mình;
 • Không sử dụng hoặc cho phép sử dụng tài liệu chứng nhận hoặc bất cứ phần nào trong tài liệu chứng nhận theo cách sai lệch;
 • Ngay khi hủy bỏ chứng nhận, ngừng sử dụng tất cả các hình thức quảng cáo có đề cập đến chứng nhận, theo chỉ dẫn của tổ chức chứng nhận
 • Sửa đổi tất cả các nội dung quảng cáo khi phạm vi chứng nhận đã bị thu hẹp;
 • Không cho phép sử dụng việc viện dẫn chứng nhận hệ thống quản lý theo cách hàm ý là tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận cho sản phẩm (bao gồm cả dịch vụ) hoặc quá trình,
 • Không được hàm ý là chứng nhận áp dụng cho các hoạt động và địa điểm nằm ngoài phạm vi chứng nhận;
 • Không được sử dụng chứng nhận theo cách có thể làm cho tổ chức chứng nhận và/hoặc hệ thống chứng nhận mang tiếng xấu và mất lòng tin với công chúng.
 • Có thể được sử dụng trên bao bì sản phẩm (Sản phẩm có thể chạm trực tiếp hoặc nằm trong bao bì). Ngoài ra loại nhãn hoặc tấm nhận dạng được coi là một phần của sản phẩm. Bao bì sản phẩm được coi là có thể được gỡ bỏ mà không làm sản phẩm tan rã hoặc bị hư hỏng.) Thông tin kèm theo được coi là có sẵn riêng biệt hoặc có thể tháo rời dễ dàng.
 • Chứng chỉ không có nghĩa là sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ được chứng nhận. Chứng chỉ sẽ tham chiếu đến:
 • nhận dạng (ví dụ: nhãn hiệu hoặc tên) của khách hàng được chứng nhận
 • loại hệ thống quản lý (ví dụ: chất lượng, môi trường) và tiêu chuẩn áp dụng
 • Tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận
 • Logo PQI được sử dụng trên các gói sản phẩm với tuyên bố rằng chứng chỉ không thuộc về sản phẩm mà là hệ thống (ví dụ: Sản phẩm này (Sản phẩm có nhãn hiệu) đã được sản xuất tại một địa điểm có hệ thống quản lý chất lượng được PQI chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015).
 • Logo PQI được sử dụng trên các ấn phẩm quảng cáo, tài liệu chính thức hoặc tài liệu giới thiệu và phải tuân thủ các yêu cầu của tổ chức chứng nhận khi viện dẫn về tình trạng chứng nhận của mình trên phương tiện truyền thông như internet, tờ giới thiệu hoặc quảng cáo hay các tài liệu khác;

Các quy tắc cho việc sử dụng logo PQI được đưa ra dưới đây

Sử dụng nhãn chứng chỉ Trên sản phẩm(*a) Trên các gói như hộp lớn để vận chuyển sản phẩm (*b) Trên các tài liệu quảng cáo(*d)

 

Không giải thích Không được sử dụng Được sử dụng Được sử dụng
Với lời giải thích (*c) Không được sử dụng Được sử dụng Được sử dụng

*a.   Sản phẩm; có thể là vật lý có sẵn hoặc có thể bên trong một gói hoặc hộp. Loại nhãn hoặc tấm nhận dạng được coi là một phần của sản phẩm. Bao bì sản phẩm được coi là có thể được gỡ bỏ mà không làm hỏng sản phẩm.

*b.   Có thể là gói bên ngoài được coi là không đến tay người dùng cuối

*c.   Cần có một tuyên bố rõ ràng là: Sản phẩm này (Sản phẩm có thương hiệu) đã được sản xuất tại một địa điểm có hệ thống quản lý chất lượng, môi trường hay an toàn vệ sinh thực phẩm được PQI chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 hay ISO 22000:2018

*d.   Có thể được sử dụng, miễn là các yêu cầu khác của các quy định này được đáp ứng.

 • Logo PQI có thể được sử dụng trong các hình dạng, màu sắc, kích thước (tỷ lệ) sau đây và trên nền trắng

                                                                

 • Logo PQI có thể được sử dụng bởi sự chấp thuận của Giám đốc chứng nhận về hình dạng của logo sẽ được sử dụng.
 • Thuật ngữ “Giới thiệu Vật liệu” kèm theo các ghi chú, nhãn, tài liệu hoặc thông tin liên lạc bằng văn bản về các sản phẩm và vật liệu không bao gồm các sản phẩm và vật liệu được sản xuất theo hoạt động chứng nhận sản phẩm được công nhận. Hạn chế này cũng có giá trị đối với các vật liệu đóng gói và khuyến mãi
 • Các tổ chức được chứng nhận chỉ có thể sử dụng logo PQI trong các hoạt động của họ được bao gồm trong phạm vi của chứng chỉ. Logo PQI không thể được sử dụng làm chứng nhận sản phẩm hoặc trong các hoạt động không được bao gồm trong phạm vi của chứng chỉ.
 • Tổ chức phải ngừng sử dụng logo trong trường hợp chấm dứt, đình chỉ hoặc hủy bỏ thỏa thuận chứng nhận
 • Các tổ chức được chứng nhận, bắt đầu từ khi được cấp giấy chứng nhận, có trách nhiệm tuân theo các điều kiện của hướng dẫn này, đến khi nào chứng chỉ còn có giá trị. Các hành động pháp lý được thực hiện nếu bất kỳ việc sử dụng logo nào được xác định là mâu thuẫn với hướng dẫn này.
 • Giấy chứng nhận của các tổ chức không thực hiện các yêu cầu của hướng dẫn này sẽ bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hồi.