KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001:2015

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

Khóa đào tạo Nhận thức và đánh giá viên nội bộ dựa trên phiên bản tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành mới nhất. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể thực hiện tốt các cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường của công ty và báo cáo kết quả, xác định hệ thống có đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hay không.

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học với số điểm đạt sẽ được cấp chứng chỉ của PQI Việt Nam về Nhận thức và đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

THÀNH PHẦN THAM GIA

Tất cả các thành viên của công ty từ cấp lãnh đạo, quản lý đến nhân viên đều có thể tham gia khóa học. Khóa học này không chỉ cần thiết đối với những người làm đánh giá nội bộ mà còn quan trọng đối với ban lãnh đạo, quản lý chất lượng và quản lý sản xuất – những người mong muốn có một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả và thành công.

NỘI DUNG:

Hệ thống quản lý môi trường: Giới thiệu và giải thích khái niệm Quản lý môi trường, Hệ thống quản lý môi trường,  Từ  vựng môi trường và các tiêu chuẩn ISO 14001.

Đánh giá: Nội dung của các cuộc đánh giá, mục tiêu và kế hoạch, các các tiếp cận, thực hiện và báo cáo kết quả đánh giá.

Chuyên gia đánh  giá:  Trách  nhiệm,  đặc điểm và việc lựa chọn chuyên gia đánh giá. Cấp chứng chỉ cho chuyên gia đánh giá.

Các công cụ đánh giá: Các công cụ sẵn có để hỗ trợ cho các chuyên gia đánh giá.

Quá trình sửa đổi tiêu chuẩn – Tổng quan về quá trình sửa đổi tiêu chuẩn, xem xét các yêu cầu mới được đề xuất và các tác động tiềm năng.

Đánh giá kết quả đào tạo được thực hiện bằng cách đánh giá liên tục các hoạt động của học viên trong suốt quá trình học lý thuyết và thực hành. Các học viên sẽ làm bài thi trong 2 giờ trước khi kết thúc khóa đào tạo.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Khóa học diễn ra trong 02 ngày. Đối với các khóa đào tạo tại doanh nghiệp, giảng viên sẽ thông báo thời gian nghỉ trưa và nghỉ giải lao phù hợp với thời gian làm việc của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan