CHÍNH SÁCH KHÁCH QUAN CỦA PQI

PQI cam kết không thiên vị trong hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý, đảm bảo tất cả các Khách hàng, tổ chức quan tâm đến công nhận đều có khả năng tiếp cận các chương trình chứng nhận của PQI, không phụ thuộc vào quy mô, vị trí địa lý, hình thức sở hữu, không phân biệt đối xử ;

Chính sách khách quan của PQI là tuyên bố công khai rằng chứng tôi hiểu được tầm quan trọng của sự khách quan trong việc thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý nhằm quản lý xung đột lợi ích và đảm bảo tính khách quan của các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý.

PQI đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17021-1:2015 và đảm bảo tính khách quan cho tất cả các cá nhân liên quan đến hoạt động chứng nhận và trong tất cả các hoạt động chứng nhận theo thời gian

PQI đảm bảo rằng họ không chịu áp lực về tài chính, thương mại, kinh doanh hay áp lực khác có thể ảnh hưởng tới tính công bằng, bảo mật và làm tổn hại tới khách hàng của PQI; PQI chịu trách nhiệm về quyết định chứng nhận của mình, và khẳng định rằng quyết định chứng nhận được đưa ra bởi các cá nhân có năng lực phù hợp và không tham gia vào hoạt động đánh giá ;

PQI luôn nhận diện, phân tích đánh giá để xác định các mối nguy có thể ảnh hưởng đến tính công bằng, khách quan trong hoạt động công nhận ;

Để chứng minh việc thực hiện có hiệu quả chính sách khách quan PQI sẽ:

  • PQI sẽ không cung cấp dịch vụ tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào cho các tổ chức được chứng nhận bởi PQI ;
  • PQI không gắn kết, kết hợp với dịch vụ tư vấn dưới mọi hình thức và cam kết rằng các nhân viên tham gia vào quá trình chứng nhận của PQI không gợi ý, không gắn kết với dịch vụ tư vấn ;
  • PQI sẽ không chứng nhận hệ thống quản lý cho một tổ chức chứng nhận khác
  • PQI sẽ không tiến hành đánh giá nội bộ cho Khách hàng mà PQI chứng nhận. PQI sẽ không chứng nhận hệ thống quản lý cho khách hàng mà PQI thực hiện đánh giá nội bộ trong thời gian tối thiểu là hai năm sau khi kết thúc đánh giá nội bộ.
  • PQI sẽ không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng chứng nhận sẽ đơn giản, dễ dàng hơn, nhanh hơn hoặc ít tốn kém hơn tổ chức khác
  • PQI sẽ có hàng động để đáp ứng bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự công bằng của nó phát sinh từ hành động của người, cơ quan, tổ chức khác.
  • PQI yêu cầu tiết lộ và ghi lại bất kỳ tình huống xung đột lợi ích nào từ nhân viên của mình để thực hiện các bước thích hợp
  • Để đảm bảo không có xung đột về lợi ích, PQI đảm bảo không sử dụng người tư vấn quản lý, bao gồm cả những người hoạt động ban quản lý để tham gia vào đánh giá hoặc hoạt động chứng nhận khác trong thời gian tối thiểu hai năm sau khi kết thúc việc tư vấn
  • Tất cả nhân sự, nội bộ hay bên ngoài hoặc các ban của tổ chức chứng nhận có ảnh hưởng đến hoạt động chứng nhận, phải làm việc một cách khách quan và không được để các áp lực về thương mại, tài chính hoặc áp lực khác làm tổn hại đến tính khách quan

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức

Các tiêu chuẩn ISO