Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của PQI Việt Nam

Trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững, chia sẻ tri thức, hợp tác lâu dài.

PQI là Performance – Quality – Innovation

Nghĩa là: Hiệu suất – Chất lượng – Đổi mới

Sứ mệnh của PQI Việt Nam

– Trở thành cầu nối liên kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh

– Cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhất và nhanh nhất.

– Cung cấp dịch vụ có mức phí cạnh tranh thông qua các hoạt động không ngừng cải tiến, tinh gọn bộ máy tổ chức.

– Thực hiện cam kết bảo mật thông tin