KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 22000:2018

MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC

Khóa đào tạo Nhận thức và đánh giá viên nội bộ dựa trên phiên bản tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành mới nhất. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể thực hiện tốt các cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của công ty và báo cáo kết quả, xác định hệ thống có đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 hay không.

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học với số điểm đạt sẽ được cấp chứng chỉ của PQI Việt Nam về Nhận thức và đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018.

THÀNH PHẦN THAM GIA

Tất cả các thành viên của công ty từ cấp lãnh đạo, quản lý đến nhân viên đều có thể tham gia khóa học. Khóa học này không chỉ cần thiết đối với những người làm đánh giá nội bộ mà còn quan trọng đối với ban lãnh đạo, quản lý chất lượng và quản lý sản xuất – những người mong muốn có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả và thành công.

NỘI DUNG:

Đào tạo nhận thức ISO 22000:2018, các yêu cầu của tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn: Giới thiệu về quản lý an toàn thực phẩm; Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; Các yêu cầu cơ bản của HACCP; Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 22000:2018; Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018: Các hình thức đánh giá; Vai trò của đánh giá viên và người được đánh giá theo ISO 22000:2018; Cách tiếp cận đánh giá, lập kế hoạch đánh giá, bảng câu hỏi; Thực hiện đánh giá, điểm không phù hợp và bằng chứng khách quan; Báo cáo không phù hợp, theo dõi hành động khắc phục; Kỹ năng giao tiếp sử dụng trong quá trình đánh giá.

Đánh giá kết quả đào tạo được thực hiện bằng cách đánh giá liên tục các hoạt động của học viên trong suốt quá trình học lý thuyết và thực hành. Các học viên sẽ làm bài thi trong 2 giờ trước khi kết thúc khóa đào tạo.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Khóa học diễn ra trong 02 ngày. Đối với các khóa đào tạo tại doanh nghiệp, giảng viên sẽ thông báo thời gian nghỉ trưa và nghỉ giải lao phù hợp với thời gian làm việc của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan